O nás

Kultúra mesta

,,Civilizácia nie je dobrá, keď je bez kultúry. Človek potrebuje ku šťastiu a spokojnosti nielen pohodlie telesné, ale aj duševné. Kultúra a civilizácia musia ísť ruka v ruke“. (Ján Werich)
Kultúra sa stala pre moderného človeka prirodzenou potrebou. Je akousi duchovnou pokladnicou národa a do tejto pokladnice prispieva každý región, každé mesto vlastným skromným dielom.
Zlaté Moravce si nesú so sebou významný bohatý dejinný vývin, ktorý je dotváraný kultúrou, tradíciami a zvykmi, ktoré sa snažia obyvatelia dodnes pestovať a zachovávať. Kultúra mesta sa stala súčasťou spoločnosti a nášho kultúrneho dedičstva. Kultúra nielenže vychádza z potrieb človeka, ktorý musí mať pocit spolupatričnosti a spolunáležitosti s určitým spoločenstvom, ale taktiež z túžby poznať korene, ktoré neustále napomáhali formovať naše vzťahy k okolitému svetu.
Mestské kultúrne stredisko vzniklo v roku 1946 a pôsobilo pod názvom Osvetová beseda. Jej činnosť pozostávala najmä z prednáškovej činnosti po celom okrese, do ktorej boli zapojení predovšetkým učitelia. V roku 1949 sa začala rekonštrukcia bývalého kaštieľa rodiny Migazziovcov, ktorý bol premenovaný na Mestský dom kultúry. Jeho súčasťou sa stala divadelná sála, ktorú slávnostne otvorili dňa 30.6.1951.

Mestské stredisko kultúry a športu p.o.

Mestské stredisko kultúry a športu / ďalej len MSKŠ / je príspevkovou organizáciou mesta Zlaté Moravce, sídli v bývalom kaštieli rodiny Migazziovcov na Námestí A.Hlinku. MSKS vzniklo 1.1.2012 splynutím Mestského kultúrneho strediska a správy športových zariadení. MSKŠ zabezpečuje najmä činnosť, ktorá aktívne vytvára podmienky pre tvorivé kultúrne a športové aktivity obyvateľov, napomáhajúcim cieľavedomému rozvoju kultúry, športu a osvety na základe záujmov a potrieb obyvateľov, uspokojujúcim a podnecujúcim kultúrne a športové záujmy obyvateľov, ktoré sprostredkúva umelecké hodnoty a organizuje kultúrny, športový a spoločenský život obyvateľov mesta Zlaté Moravce.
Pod správu MSKŠ patrí Mestský dom kultúry / kaštieľ Migázziovcov /, kino Tekov, Mestská knižnica, Mestský amfiteáter, futbalový štadión s kúpaliskom / bývalý CALEX /, kultúrny dom v Chyzerovciach a kultúrny dom v Prílepoch.

MSKŠ divízia kultúry má za cieľ prinášať obyvateľom Zlatých Moraviec široké spektrum kultúrno – spoločenských podujatí, záujmovo – umelecké činnosti, podporovať mimoškolskú výchovu, vzdelávať občanov všetkých sociálnych vrstiev a nasmerovať do našich zariadení čo najviac divákov, ale aj tvorcov a amatérskych umelcov nášho mesta a regiónu. Zlaté Moravce ponúkajú milovníkom umenia i dobrej zábavy po celý rok mnoho zážitkov pri návšteve divadelných predstavení, koncertov, prednášok, výstav, kurzov, či najrôznejších akcií. Mesto sa tak môže popýšiť bohatým kultúrnym životom a záujmovou činnosťou. Všetko sa pochopiteľne odvíja od množstva finančných prostriedkov ktoré na našu činnosť môžeme použiť.
Našim cieľom je osloviť čo možno najširšie vrstvy divákov a poskytovať príležitosť pre prezentáciu regionálnej kultúry – tvorby dospelých i pre deti. Podporovať rozmanitosť druhov umenia, metód umeleckej tvorby, vyhľadávať a prezentovať mená tvorcov. Prispieť k rozvoju osobnosti prostredníctvom neprofesionálnej kultúry. V našej ponuke nájdete pozvánky na profesionálne programy, ale vo väčšej miere chceme aktivizovať aj prezentáciu amatérskej, detskej a mládežníckej tvorby vo všetkých oblastiach kultúry.
Širokej verejnosti ponúkame vlastné programy zamerané na prezentáciu talentov detí, mládeže a dospelých. Okrem plánovaných podujatí ktoré organizujeme ponúkame priestor materským, základným a stredným školám na prezentáciu svojej činnosti a aktívne s nimi spolupracujeme pri príprave našich programov. V rámci kultúrneho leta dostávajú priestor amatérske hudobné skupiny na troch letných festivaloch, ale aj folklórne súbory v rámci festivalu kultúry. Na domácej scéne, ale aj na rôznych festivaloch reprezentujú Zlaté Moravce folklórny súbor Inovec, založený v roku 1983 a detský folklórny súbor Zlatňanka, založený v máji 1990, ktorých zriaďovateľom je naše stredisko. V našich priestoroch majú skúšobne skupiny Embryo, Absolut, PAS…

MSKŠ divízia športu – zabezpečuje prevádzkovanie športových a telovýchovných zariadení, údržbu a úpravu zvereného majetku, organizovanie športových podujatí a prevádzkovanie letného kúpaliska. Areál ponúka a poskytuje priestory pre aktívne športovanie klubov, organizácií ako i jednotlivcov. Telesná kultúra je súčasťou spoločnosti, ktorá pôsobí na fyzickú úroveň našej spoločnosti. Je to systém rozvíjania osobnosti zo stránky telesnej i duševnej.
Prevádzkujeme 2 trávnaté ihriská / hlavné ihrisko s prekrytou tribúnou pre divákov /, pomocné trávnaté ihrisko, ostatné trávnaté plochy, 5 tenisových kurtov, 400 m škvarovú atletickú dráhu, telocvičňu T-18, areál letného kúpaliska a viaceré sociálne a skladové priestory. Celý areál má rozlohu 7,6 ha a ponúka priestory ako pre organizovaný šport, tak aj pre individuálne športovanie a aktívny oddych počas celého roku. Domovskú pôdu tu našli športové organizácie ako Požitavská futbalová akadémia FC ViOn, Oddiel pozemného hokeja žien Hoko, Tenisový klub Zlaté Moravce, Volejbalový klub Zlaté Moravce a v neposlednom rade Centrum voľného času. Naše priestory prenajímame aj iným organizáciám na ich športové a spoločenské akcie. V zimných mesiacoch sa využíva viac účelová hala T-18.
V letných mesiacoch sa prevádzkuje letné kúpalisko . V areáli sa nachádza bufet, ihrisko s umelým povrchom na volejbal, futbal a basketbal , 2 pieskové volejbalové ihriská, prezliekacie kabíny a sprchy s teplou vodou. Bazény- plavecký 50m a 2 malé detské sú napúšťané pitnou vodou. Naša činnosť je zameraná na vytváranie podmienok pre uskutočňovanie a rozvoj športových aktivít obyvateľov a hlavne detí a mládeže mesta Zlaté Moravce. Tešíme sa na stretnutie u nás, či už pri aktívnej telovýchovnej činnosti alebo účasti na športových podujatiach.

MSKŠ mestská knižnica v Zlatých Moravciach je kultúrna a vzdelávacia inštitúcia, ktorej poslaním je budovať knižničný fond pre používateľov všetkých vekových, sociálnych a profesijných skupín. Plní funkciu verejnej knižnice a poskytuje služby pre obyvateľov Zlatých Moraviec a okolia.
V roku 1947 otvorila miestna osvetová rada v Zlatých Moravciach verejnú čitáreň v kaštieli, v ktorej boli verejnosti k dispozícií noviny a časopisy. Zároveň otvorila aj obecnú knižnicu, ktorá slúžila obyvateľom v obmedzenom čase. Dňa 24. februára 1952 bola v kaštieli otvorená Osvetová beseda, do ktorej sa presťahovala verejná knižnica z MNV. Bola premenovaná na Okresnú ľudovú knižnicu, súčasťou ktorej bola aj čitáreň a klubovňa. Odvtedy sa knižnica niekoľkokrát sťahovala a teraz sídli v Základnej škole na Robotníckej ulici.
Fond mestskej knižnice má univerzálny charakter. Obsahuje literatúru pre deti a mládež, tiež literatúru odbornú a beletriu pre dospelých. V súčasnosti má mestská knižnica vo svojom fonde 34 453 kníh a zviazaných periodík a 190 audiovizuálnych dokumentov. Čitatelia majú k dispozícii čitáreň s periodikami a 2 počítače s pripojením na internet. Knižnica, okrem iných služieb, ponúka pre čitateľov tiež objednávanie kníh z iných knižníc prostredníctvom MVS (medziknižničnej výpožičnej služby).
Knižnica ročne eviduje priemerne 1300 čitateľov, z ktorých je takmer 500 detských čitateľov a zvyšok tvoria mládež a dospelí.
Pracovníčky knižnice pravidelne v rámci kultúrno-výchovnej činnosti pripravujú rôzne akcie, ktoré sa realizujú v priestoroch knižnice. Sú to literárne hodiny k výročiam spisovateľov, rozprávkové hodiny a informatické prípravy pre žiakov základných a stredných škôl. Okrem týchto podujatí knižnica organizuje autorské besedy. Mestskú knižnicu doteraz navštívili mnohí súčasní slovenskí spisovatelia, napr. B. Bazalová, A. Coddington, E. Urbaníková, A. Boldišová, R. Scherhauferová, A. Macháčová, A. Štiavnický, E.A. Šranková, Š. Moravčík, regionálni spisovatelia M. Pius, M. Tomajko, P. Biely, Ľ. Olach a detské spisovateľky G.Futová a M. Hlušíková.

MSKŠ Kino Tekov – V meste Zlaté Moravce má premietanie filmov dlhoročnú tradíciu. Prvé filmy sa v meste začali premietať začiatkom roku 1914 vo vtedajšom Prikrylovskom dome /dnešná cukráreň u Dobiša na Župnej ulici/ a toto premietanie sa tešilo veľkému záujmu vtedajších obyvateľov. V roku 1926 začal Sokol premietať v zadaptovanej kinosále, upravenej zo starej pajty v záhumní hostinca na ul. Janka Kráľa. V roku 1938 sa pripravovala stavba novej kinosály na Sládkovičovej ulici, ale vojnové časy zmarili tieto snahy. Budovu dnešného Kina Tekov v Zlatých Moravciach v roku 1951 odkúpilo vtedajšie vedenie Mesta od bývalej Slovenskej banky, budovu prestavali a prvý film sa v novom kine premietal dňa 17.1.1953 za účasti 320 divákov. Od septembra 1958 sa začali v kine premietať filmy na širokom plátne. Dňa 27.8.1976 bol uvedený do prevádzky miestny amfiteáter, kde sa na premietaní premierového filmu zúčastnilo 1500 divákov. Aj napriek tomu, že premietanie filmov v Zlatých Moravciach malo už 100 ročnú tradíciu v roku 2014 muselo Mesto Zlaté Moravce kino zatvoriť kvôli havarijnému stavu budovy. K podobnej hrozbe došlo v polovici roku 2012, kedy sa postupne prestali distribuovať filmy na 35 milimetrovom filmovom formáte, ktoré sa premietali v našom kine a filmové spoločnosti začali distribuovať filmy na DVD nosičoch, alebo v digitálnej forme.
Mesto Zlaté Moravce v spolupráci s MSKŠ zrealizovalo projekt digitalizácie kina Tekov, bol zakúpený digitálny projektor s 2D technológiou a zvukový systém Dolby 7.1 s príslušenstvom. Systémy boli nainštalované v Divadelnej sále MSKŠ. Digitalizácia umožnila nielen znovuotvorenie kina Tekov, ale aj možnosť premietať v aktuálnom formáte DCP, takže sa môžme tešiť aj na novinky, vrátane premiér filmov.
Tešíme sa na stretnutie v našom kine.

Kultúrne domy v Chyzerovciach a v Prílepoch
Využitie všestranné na kultúrne podujatia, komerčné akcie. Informácie v kancelárii MSKŠ.